Obchodní podmínky prodeje zájezdů

Obchodní podmínky prodeje zájezdů

I. Úvod.
Cestovní kancelář  Nemo&Selecta (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení a které ji opravňují k prodeji jejich zájezdů. Všechny cestovní kanceláře, jejichž zájezdy jsou nabízeny prostřednictvím CA, jsou pojištěny proti úpadku CK.

II. Ceny zájezdů.
Ceny a podmínky zájezdů prodávaných CA jsou shodné s cenami a podmínkami zájezdů pořádajících cestovních kanceláří.

III. Objednávka zájezdu.
Objednávkou zájezdu se rozumí řádně vyplněný objednávkový formulář zkontrolovaný operátorem CA. Objednavatel (dále jen zákazník) se zavazuje, že všechny údaje na objednávce jsou pravdivě vyplněny.

IV. Cestovní smlouva.
Na základě údajů poskytnutých zákazníkem připraví operátor CA cestovní smlouvu a odešle ji spolu se Všeobecnými podmínkami pořádající cestovní kanceláře a s pokyny k úhradě ceny za zájezd zákazníkovi. Termíny pro úhradu zálohy na zájezd jsou závazné a CA nenese odpovědnost za pozdní doručení platby. V případě pozdního doručení platby může dojít ke zrušení rezervace zájezdu. Cestovní smlouva se stává závaznou po jejím podepsání zákazníkem, potvrzením CA a uhrazením požadované zálohy na zájezd. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy souhlasí s obsahem cestovní smlouvy a s obsahem Všeobecných podmínek pořádající cestovní kanceláře a také s Obchodními podmínkami CA. CA není odpovědna za následky způsobené uvedením chybných údajů objednavatelem při vyplnění cestovní smlouvy. 

V. Platba zájezdu.
Cenou za zájezd je cena uvedená v cestovní smlouvě. Úhradu ceny zájezdu provede zákazník postupně úhradou zálohy a následnou úhradou doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimkou jsou zájezdy, zahájené ve lhůtě kratší než 30 dní po objednání a tzv. last minute. Zákazník v takovém případě uhradí celou cenu zájezdu najednou při objednání zájezdu. Úhrada zájezdu se uskutečňuje dle možností zákazníka a platnosti rezervace buď bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na účet CA nebo pořádající cestovní kanceláře.
Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání cestovní smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. Platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet pořádající CK nebo CA. 
Pokud se stane případ, že pořádající CK zájezd nepotvrdí, je povinna CA zákazníkovi bezodkladně vrátit veškeré přijaté úhrady.

VI. Zájezd na vyžádání.
U některých zájezdů je třeba ověřit přímo v hotelu, zda je požadovaná kapacita volná. V těchto případech je CA oprávněna požadovat od zákazníka zálohu za zájezd před provedením rezervace. Potvrzení volné kapacity trvá zpravidla do 3 pracovních dnů. Při potvrzení rezervace se zaplacená záloha považuje za zálohu na daný zájezd. Při nepotvrzení rezervace CA bezodkladně provedenou zálohu zákazníkovi vrátí.

VII. Cestovní pokyny k zájezdu.
Zpravidla v průběhu 1 týdne před odjezdem obdrží zákazník cestovní pokyny k zájezdu. Pokud nebude mít zákazník zaplacený zájezd v plné výši (dle cestovní smlouvy), pokyny mu předány nebudou.
Každý cestující je povinen mít platné cestovní doklady a vyřízena případná požadovaná vstupní víza do dané země. CA nenese odpovědnost za případné komplikace během zájezdu při nedodržení vstupních a pobytových formalit dané země.

VIII. Storno zájezdu. 
Odstoupení od cestovní smlouvy zákazníkem musí být provedeno písemnou formou s podpisem objednavatele zájezdu a musí být doručeno CA nebo pořádající CK.
Pokud zákazník odstoupí od cestovní smlouvy před úhradou zálohy, neplatí žádné stornopoplatky.
Pokud zákazník odstoupí od cestovní smlouvy po provedení úhrady zálohy nebo doplatku za zájezd a podpisu cestovní smlouvy, řídí se odstoupení od smlouvy a výše storno poplatků dle Všeobecných obchodních podmínek pořádající CK.

IX. Reklamace. 
CA je cestovní agenturou a tudíž neodpovídá za kvalitu služeb poskytnutých pořádající CK a zároveň není oprávněna k jakýmkoliv úkonům v reklamačním řízení, zahájeném z podnětu zákazníka. Případnou reklamaci podává zákazník písemně u pořádající CK nebo u CA, která ji podstoupí pořádající CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od návratu ze zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen v souladu s cestovní smlouvou. Reklamace zájezdů se řídí Reklamačním řádem pořádajících CK.
Cestovní kancelář je povinná se k reklamaci vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient písemně uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

X. Ochrana osobních údajů.
Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů a bere na vědomí, že CK může na základě svého oprávněného zájmu v omezeném rozsahu použít jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.“. Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů naleznete ZDE

XI. Závěrečná ustanovení.
Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. května 2018.